Σκοπός - στόχοι

ΣΚΟΠΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Σκοπός του Συλλόγου Ξενοδόχων Λαγανά είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Ειδικότερα, σκοπούς έχει:

1. Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού και αλληλεγγύης στον κλάδο των ξενοδόχων με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων, στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και μέσω αυτών, στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.

2. Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.

3. Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών, με την οργάνωση τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.

4. Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.

5. Την μέριμνα για την μελέτη και την ρύθμιση των προβλημάτων των μελών του.

6. Την ενημέρωση των μελών του για την σύννομη λειτουργία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, αναφορικά με τις εκδιδόμενες νομοθετικές διατάξεις και εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.

7. Την καταπολέμηση της παραξενοδοχίας, με οποιαδήποτε μορφή και από οποιαδήποτε πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του ξενοδόχου.

8. Την ανάληψη πρωτοβουλίας για την διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων με σκοπό την επιμόρφωση των μελών του και των απασχολούμενων στα ξενοδοχεία.

9. Την προβολή των τουριστικών αξιοθέατων και των πολιτιστικών και ιστορικών μνημείων της Ζακύνθου προς το εσωτερικό και διεθνές τουριστικό κοινό.

ΜΕΣΑ

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών, το σωματείο:

1. Απευθύνεται στις δημόσιες αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τους αγροτικούς συλλόγους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των παραγωγικών τάξεων, εσωτερικού ή εξωτερικού και στους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών τους, γενικά ή επί μέρους, για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή αποφάσεων, που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.

2. Διεξάγει κινητοποιήσεις κάθε νόμιμης μορφής και δραστηριότητες για τη διεκδίκηση και επίλυση των απασχολούντων την τάξη προβλημάτων και την περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών.

3. Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της δημόσιας διοίκησης, πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο και την προβολή αυτών.

4. Επιδιώκει την εκπροσώπηση του σωματείου σε συμβούλια, κρατικές επιτροπές και οργανισμούς και την τοπική αυτοδιοίκηση, πάνω σε θέματα που άμεσα ή έμμεσα αφορούν τον κλάδο.

5. Εκδίδει βιβλία, έντυπα επαγγελματικού και μορφωτικού ενδιαφέροντος, βιντεοταινίες, για την τουριστική προβολή της περιοχής Λαγανά Ζακύνθου.

6. Συμπράττει και συνεργάζεται με κρατικούς φορείς και φορείς της Αυτοδιοίκησης για την τουριστική προβολή της περιοχής Λαγανά Ζακύνθου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

7. Συμμετέχει σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού για την προώθηση των ξενοδοχείων της περιοχής Λαγανά.

8. Συμμετέχει οργανικά σε ανώτερες ομοιοεπαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, με ταυτόσημους σκοπούς και επιδιώξεις.

9. Διοργανώνει ημερίδες και συνέδρια, τόσο για την προβολή των ξενοδοχείων της περιοχής Λαγανά, όσο και για την ενημέρωση των μελών της για διάφορα επαγγελματικά θέματα.

10. Συγκροτεί τον κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό του σωματείου και πλουτίζει αυτόν με τα απαραίτητα μέσα για την εξυπηρέτηση των μελών του.